เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ที่ ชื่อ-สกุล หัวข้อผลงานทางวิชาการ ลงประกาศ หมวด
001 นางไพรวรรณ คำสุวรรณ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกาแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 งานวิจัยการศึกษา
002 นางพัชรี พูลเพิ่ม แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง ประเพณีในท้องถิ่น (Local Festivals) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 งานวิจัยการศึกษา
003 นุชนารถ ขุมเพ็ชร การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม พุธ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 งานวิจัยการศึกษา
004 นายชินปภัท ชวนัธปัญญา รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 นวัตกรรมทางการศึกษา
005 อรวรรณ บุญรอด รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของ มนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 นวัตกรรมทางการศึกษา
006 นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 งานวิจัยการศึกษา