เปิดใจ นศ.ได้ร่วมการแสดงมหรสพ "ดีใจทั้งน้ำตา" เปิดใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมการแสดงมหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   ศธ.แต่งตั้งผู้บริหารระดับต้น  กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้บริหารผู้บริหารระดับต้นของ ศธ.จำนวน 11 ราย ด้าน "หมอธี" แจง ไม่เสนอรายชื่อตำแหน่งรองเลขาธิการ กกอ.เข้าครม.เหตุ เอกสารไม่ครบ   10:50 สพฐ.ปั้นครูแกนนำสอนรับมือสื่อออนไลน์   Pattaya robber "needed funds for sex change operation"  
ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกาแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น

เจ้าของผลงาน : นางไพรวรรณ คำสุวรรณ
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
บทคัดย่อ :

        จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้
        วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
        1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร และ
        3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
                1)วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้สถิติค่า E1/E2
                2) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่า t (t-test) และ
                3) วิเคราะห์ความพึงพอใจ สถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการศึกษาพบว่า

        การใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (E1/E2 เท่ากับ 80.47/81.51)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก