ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกาแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น

เจ้าของผลงาน : นางไพรวรรณ คำสุวรรณ
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
บทคัดย่อ :

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1)วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้สถิติค่า E1/E2 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่า t (t-test) และ 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจ สถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการศึกษาพบว่า การใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (E1/E2 เท่ากับ 80.47/81.51) 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชร วิชา วรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก