ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง ประเพณีในท้องถิ่น (Local Festivals) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางพัชรี พูลเพิ่ม
จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องประเพณีในท้องถิ่น เล่มที่ 1 ประเพณีบุญบั้งไฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ 23102) โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในตำบลนาบ่อคำมีจำนวนทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่ และส่วนมากจะมาจากภาคอีสานและภาคเหนือ มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลนาบ่อคำและในทุก ๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมตามขบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นขึ้น เช่น ประเพณีตานก๋วยสลากของคนทางภาคเหนือ ประเพณีบุญบั้งไฟของคนทางภาคอีสาน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และประเพณีวันสงกรานต์ ขอขอบคุณคุณประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mr. Paschal Chima และคณะครูทุกท่านที่ช่วยแนะนำการทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องประเพณีในท้องถิ่นเล่มนี้ หวังอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องประเพณีในท้องถิ่นเล่มนี้คงจะสามารถอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี