ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

เจ้าของผลงาน : นุชนารถ ขุมเพ็ชร
พุธ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
บทคัดย่อ :

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวนคือ 15 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent ผลการศึกษาค้นพบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญของบทเรียนบนเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 56, S.D=0.50 เมื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.67/83.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ ในระดับดีมาก = 4.61, S.D=0.49 ABSTACT The purposes of this study were 1) to develop Web-based Instruction (WBI) Course information technologies of information and communication technology to enhance students achievement 2) to compare of study achievement of the students with pretests-posttest of WBI information and communication technology to enhance student achievement 3) to study the satisfaction of the students who have studied the WBI information and communication technology to enhance student achievement. The sample group included 15 students who study at Mattayomsuksa1 at Nabokamvittayakhom. The research instruments were 1) the WBI information and communication technology to enhance student achievement 2) the evaluation of quality WBI 3) the student achievement test 4) the assessment of satisfaction. Data were analyzed through the mean, percentage standard deviation,and t-test dependent The result of this study found out that the Web-based Instruction building had the efficiency was 81.67/83.50. The quality assessment of the Web-based Instruction was in excellent level, by mean equal to x ̅ = 4.56, S.D. = 0.50 . The comparison of the study achievement between the pre-test and post-test was that the post-test points had more higher than the pre-test which was significant at the 0.05 level. The students had positive opinion for study the Web-based Instruction information and communication technology to enhance student achievement in the most level by mean equal to x ̅ = 4.61, S.D. = 0.49