ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของ มนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : อรวรรณ บุญรอด
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
บทคัดย่อ :

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างและหา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ ในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษยแ์ละ สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 2/2และ2/3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1.) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มี ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช ้ได้แก่ 1) E1/E2 2) การทดสอบค่าที (t-test) และ 3) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการรายงาน พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.03/82.02 มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดบั .05