ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
บทคัดย่อ :

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) E1/E2 2) ค่าที (t-test dependent) และ 3) ค่าเฉลี่ย ( ) และ 4) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.65/85.91 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การคำนวณ และคำสั่งภาษาเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.13)