ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์4)

เจ้าของผลงาน : ศรัญญา วงค์หมอ
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
บทคัดย่อ :

รายงานการจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเพชร เขต 1 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 60 แผน 2) กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 เล่ม 60 กิจกรรม 3) แบบประเมินพัฒนาการทักษะทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการนำเสนอด้วยกราฟ ผลการศึกษา พบว่า 1. พัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านจำนวน ด้านการจำแนก ด้านเวลา และด้านมิติสัมพันธ์ ในภาพรวม หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม โดยก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.38 และหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.13 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการจำแนก คิดเป็นร้อยละ 96.25 รองลงมาเป็นด้านเวลา คิดเป็นร้อยละ 93.75 สำหรับด้านจำนวน และด้านมิติสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือร้อยละ 91.25 2. พัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรม ในภาพรวมคะแนนก่อนจัดกิจกรรมเฉลี่ย 8.88 คะแนน และหลังจัดกิจกรรมเฉลี่ย 18.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทักษะทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 100