ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาบ่อคำสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่๒มีนาคมพ.ศ.๒๕๒๗
ลงนามโดยนายชวน หลีกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑หมู่ที่ ๘บ้านท่าระแนะตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ๒๑กิโลเมตร
โดยได้รับความร่วมมือจากนายประหยัด ปิ่นชัยมูล ศน.๖ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ปกครองนักเรียน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้ง ๑๖หมู่บ้าน ช่วยสละแรงงานและกำลังทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
๔ห้องเรียน ห้องส้วม ๒ห้อง ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗มีนักเรียนจำนวน๑๘คน
ครู-อาจารย์จำนวน๖คน โดยมีนายสมเกียรติ บุญรอด ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก